Zákon č. 357/2015 Z. z.Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 177/2018 Z. z., 372/2018 Z. z.)

Čiastka 98/2015
Platnosť od 09.12.2015
Účinnosť od 01.01.2019 do30.12.2021 (za 25 dní)