Vyhláška č. 143/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2016
Zrušený 260/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 - 31.12.2016