Vyhláška č. 143/2015 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

Čiastka 44/2015
Platnosť od 27.06.2015
Účinnosť od 01.07.2015 do31.12.2016
Zrušený 260/2016 Z. z.

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 18. júna 2015,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 a) až e), g) až i) a l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 tabuľka č. 1 znie:

Tabuľka č. 1
Technológia
výroby elektriny
Primárne palivoPríplatok v Pznit v eurách/MWh
20122013201420152016
z obnoviteľných
zdrojov energie
biomasa
biokvapalina17,75
bioplyn
biometán
vysoko účinnou
kombinovanou
výrobou
zemný plyn3,77-2,72-2,45
vykurovací olej4,644,28-0,64-1,35
hnedé uhlie0,67-0,39
čierne uhlie-1,16
energeticky využiteľné plyny vznikajúce
pri hutníckej výrobe ocele

“.

2. Nadpis § 10a znie: „Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2015“.

3. V § 10a ods. 1 a 2 sa slová „od 1. januára“ nahrádzajú slovami „v roku“.

4. Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10b

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2016

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1.do 100 kW vrátane111,27 eura/MWh,
2.nad 100 kW do 200 kW vrátane109,17 eura/MWh,
3.nad 200 kW do 500 kW vrátane106,84 eura/MWh,
4.nad 500 kW do 1 MW vrátane105,15 eura/MWh,
5.nad 1 MW do 5 MW vrátane97,98 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom88,89 eura/MWh,
c)z veternej energie62,49 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie155,13 eura/MWh,
e)zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
1.cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy92,09 eura/MWh,
2.odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy96,90 eura/MWh,
3.obilnej slamy107,21 eura/MWh,
4.biokvapaliny91,79 eura/MWh,
f)zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou100,49 eura/MWh,
g)zo spaľovania
1.skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd70,34 eura/MWh,
2.biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane107,53 eura/MWh,
3.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane120,49 eura/MWh,
4.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane110,00 eur/MWh,
5.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane102,95 eura/MWh,
6.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 750 kW100,23 eura/MWh,
7.plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore99,21 eura/MWh,
8.fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu95,50 eura/MWh.

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

a)v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom74,75 eura/MWh,
b)v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla74,69 eura/MWh,
c)v spaľovacom motore s palivom
1.zemný plyn80,26 eura/MWh,
2.vykurovací olej78,89 eura/MWh,
3.zmes vzduchu a metánu74,39 eura/MWh,
4.z katalyticky spracovaného odpadu99,82 eura/MWh,
5.z termického štiepenia odpadov a jeho produktov98,40 eura/MWh,
d)v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
1.zemný plyn79,76 eura/MWh,
2.vykurovací olej78,96 eura/MWh,
3.hnedé uhlie80,37 eura/MWh,
4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane74,84 eura/MWh,
5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW71,83 eura/MWh,
6.komunálny odpad77,60 eura/MWh,
7.plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu89,05 eura/MWh,
e)spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele80,02 eura/MWh,
f)v Rankinovom organickom cykle98,31 eura/MWh.“.

5. V § 21 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „12 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.

6. V § 23 ods. 3 vzorec KSt znie: „KSt = NSSSt-2 - NPSSt-2 - (1 - s) x (SPSt-2 - PPSt-2) - Naukct-2 - CVt-2 + 0,7 x GCCt-2“.

7. V § 26 ods. 11 prvej vete sa vypúšťajú slová „tarify za systémové služby, tarify za prevádzkovanie systému a“.

8. V § 43 ods. 1 sa slová „110 kV“ nahrádzajú slovami „52 kV“.

9. Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015

Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. júla 2015 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2016.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2015.


Jozef Holjenčík v. r.