Čiastka č. 75/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 22.08.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
228/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách 01.09.2014
229/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko 01.09.2014
230/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií 01.09.2014
231/2014 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 01.09.2014
r1/c75/2014 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 172/2014 Z. z. 01.07.2014