Vyhláška č. 214/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

Čiastka 64/2015
Platnosť od 10.09.2015
Účinnosť od 15.09.2015

OBSAH

214

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. augusta 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko sa dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenami c) až f), ktoré znejú:

c) úpravy základu dane o sumu neuhradeného záväzku alebo jeho časti po lehote splatnosti podľa § 17 ods. 27 a 32 zákona o dani z príjmov,

d) daňovej uznateľnosti výdavkov (nákladov) podľa § 19 zákona o dani z príjmov,

e) odpočtu daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov,

f) správnosti uplatnenia ustanovení § 43 zákona o dani z príjmov pri dani vyberanej zrážkou.“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) splnenia podmienok existencie prevádzkarne podľa § 4 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2015.


Peter Kažimír v. r.