Nariadenie vlády č. 507/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH