Zákon č. 133/2013 Z. z.Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 91/2016 Z. z., 177/2018 Z. z.)

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 01.01.2019