Čiastka č. 33/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 06.06.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
132/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 10.06.2013
133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2013
134/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.07.2013
135/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2013
136/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2013
137/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti 15.06.2013
138/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 15.06.2013
139/2013 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 01.07.2013