Vyhláška č. 551/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 153/2011
Platnosť od 31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 30.04.2016