Zákon č. 403/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 154/2010
Platnosť od 28.10.2010
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2010 okrem čl. I bodu 12, § 8 ods. 3 v bode 16, bodu 19, § 40j, § 40q a § 40s ods. 2 v bode 34 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.11.2010 - 31.12.2010

Pôvodný predpis

28.10.2010