Vyhláška č. 88/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii

Čiastka 36/2009
Platnosť od 13.03.2009 do25.11.2011
Účinnosť od 13.03.2009 do25.11.2011
Zrušený 405/2011 Z. z.

88

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 26. januára 2009

o odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikácii

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 33 písm. c) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Na odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „odborné vzdelávanie“) sa zúčastňuje ten, kto v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vykonáva tieto činnosti:

a) riadi aktivity spojené s prípravkami na ochranu rastlín alebo s inými prípravkami,

b) ošetruje prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami rastliny alebo rastlinné produkty,

c) aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky napríklad na osivá, sadivá, železničné trate, letiská, diaľnice, verejnú zeleň,

d) vykonáva dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu na účely ochrany rastlín alebo rastlinných produktov,

e) skladuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,

f) uvádza prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky na trh.

(2) Osoby podľa § 18 ods. 1 zákona absolvujú odborné vzdelávanie v rozsahu 16 hodín a osoby podľa § 18a zákona absolvujú odborné vzdelávanie v rozsahu 8 hodín.

(3) Odborné vzdelávanie je založené na modulovom systéme vo vzťahu k cieľovej skupine vzdelávaných osôb.

(4) Obsah odborného vzdelávania je zameraný na osvojenie si vybraných poznatkov o

a) všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku ochrany rastlín,

b) rozdelení prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,

c) používaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane integrovanej ochrany rastlín,

d) aplikácii prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,

e) preprave a skladovaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,

f) zneškodňovaní zvyškov prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a prázdnych obalov,

g) vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín alebo iných prípravkoch,

h) používaní mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín a ich údržbu,

i) bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

j) ochrane životného prostredia,

k) základoch poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.

§ 2

Poverená vzdelávacia organizácia

a) organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie,

b) informuje o obsahoch modulov odborného vzdelávania schválených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“),

c) prijíma žiadosti o účasť na odbornom vzdelávaní; vzory žiadostí sú uvedené v prílohách č. 1 a 2,

d) vedie evidenciu žiadateľov,

e) vydáva jednotné študijné materiály,

f) spracúva záverečné hodnotenie absolventov,

g) zasiela zoznam absolventov kontrolnému ústavu po ukončení odborného vzdelávania,

h) vydáva osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh podľa § 18 ods. 1 zákona a osvedčenie na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1 zákona,

i) spolupracuje s kontrolným ústavom pri výbere lektorov odborného vzdelávania,

j) vedie zoznam lektorov.

§ 3

(1) Vedomosti získané odborným vzdelávaním sa overujú testom písomnou formou.

(2) Test je hodnotený ako úspešný, ak žiadateľ správne zodpovedal najmenej 75 % otázok.

(3) Ak žiadateľ nebol úspešný, môže absolvovať test opätovne, najneskôr však do deviatich mesiacov od posledného absolvovania testu.

(4) Ak sa žiadateľ z vážneho dôvodu nemohol zúčastniť na testovaní, môže ho absolvovať v náhradnom termíne po dohode so vzdelávacou organizáciou.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stanislav Becík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 88/2009 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o účasť na odbornom vzdelávaní v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 88/2009 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o účasť na odbornom vzdelávaní v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

Vzor 02