Zákon č. 81/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 35/2009
Platnosť od 12.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009

OBSAH