Zákon č. 595/2009 Z. z.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 01.02.2010

OBSAH

595

ZÁKON

z 2. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z. a zákona č. 325/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na služobné byty, byty 1) v správe rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.