Zákon č. 595/2009 Z. z.Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 01.02.2010

OBSAH