Nariadenie vlády č. 222/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných

Čiastka 80/2009
Platnosť od 11.06.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

222

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. mája 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných sa mení takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 8, 9, 11, 12 a 17 až 21 znejú:

1) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

8) § 6 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.

9) § 14 zákona č. 39/2007 Z. z.

11) § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

12) § 16 zákona č. 39/2007 Z. z.

17) § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.

18) § 5 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.

19) § 15 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.

20) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.

21) § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.“.

3. V § 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. V § 10 ods. 4 písm. f) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu15)“ a slová „v súlade s osobitným predpisom16)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.

5. V § 20 sa vypúšťa odsek 3.

6. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení

– rozhodnutia Komisie 2006/911 z 5. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutie 2001/618/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006),

– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),

– rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).

2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.

7. Nadpis v prílohe č. 5 znie: „Povinnosti národných laboratórií pre africký mor ošípaných“.

8. V prílohe č. 5 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Robert Fico v. r.