Vyhláška č. 649/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

(v znení č. 452/2011 Z. z.)

Čiastka 214/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2015
Zrušený 245/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 188/2015 Z. z. vložil do § 163 zákona č. 245/2008 Z. z. nový bod 41, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 649/2008 Z. z.

OBSAH

649

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008

o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno použiť na úhradu nákladov

a) na odmeňovanie1) asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

b) na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyučovanie

1. didaktickou technikou,

2. učebnými pomôckami.

c) spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,1a)

d) spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach,2)

e) spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza,3)

f) na príplatok podľa osobitného predpisu.4)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2009.


Ján Mikolaj v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 223 Zákonníka práce, § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 13 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

3) § 2 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.

4) § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.