Vyhláška č. 452/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2015
Zrušený 245/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 188/2015 Z. z. vložil do zákona č. 245/2008 Z. z. nový § 163 bod 41, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 452/2011 Z. z.

OBSAH

452

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 5. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno a) znie:

a) na odmeňovanie1) asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 223 Zákonníka práce, § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.

3. § 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) na príplatok podľa osobitného predpisu.4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Eugen Jurzyca v. r.