Nariadenie vlády č. 602/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008 do31.10.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

602

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2009 platová tarifa uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 613/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 602/2008 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

      Platová trieda            Platová tarifa      
 1.319,00
 2. 344,50
 3. 373,00
 4. 406,50
 5. 485,00
 6. 515,00
 7. 582,50
 8. 625,00
 9. 712,00
10. 812,00
11. 926,00