Zákon č. 568/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009