Zákon č. 466/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 171/2008
Platnosť od 27.11.2008
Účinnosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 93 ods. 8 v stodvadsiatom deviatom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010, štyridsiateho druhého bodu v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011, a § 73 ods. 1 písm. u) v osemdesiatom štvrtom bod...