Zákon č. 453/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 185/2015 Z. z.

453

ZÁKON

z 5. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 3 a 6 sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „euro“ v príslušnom tvare.

2. V § 83 ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.

3. V § 83 ods. 5 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

4. V § 83 ods. 6 sa slová „od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 165 eur do 33 193 eur“.

5. V § 86 sa vypúšťa odsek 5.

6. Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠87b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009

Konania začaté pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona tak, že suma pokuty vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta konverzným kurzom14) a zaokrúhli na celé eurá nadol.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.