Zákon č. 453/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2015
Zrušený 185/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.12.2015