Nariadenie vlády č. 427/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t

(v znení č. 201/2010 Z. z.)

Čiastka 158/2008
Platnosť od 07.11.2008 do31.12.2010
Účinnosť od 15.05.2010 do31.12.2010
Zrušený 444/2010 Z. z.

427

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. októbra 2008,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami je

a) na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 36,50 eura,

b) na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 9,90 eura,

c) na jeden týždeň za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 4,90 eura.

§ 1a

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G nad 3,5 t je

a) na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2 10 eur,

b) na jeden týždeň za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2 5 eur.

§ 1b

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 427/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).