Nariadenie vlády č. 201/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t

Čiastka 79/2010
Platnosť od 08.05.2010 do31.12.2010
Účinnosť od 15.05.2010 do31.12.2010
Zrušený 444/2010 Z. z.

201

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.

2. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1b, ktoré znejú:

㤠1a

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G nad 3,5 t je

a) na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2 10 eur,

b) na jeden týždeň za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2 5 eur.

§ 1b

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.

3. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 427/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010.


Robert Fico v. r.