Nariadenie vlády č. 444/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

(v znení č. 417/2011 Z. z.)

Čiastka 166/2010
Platnosť od 20.11.2010 do31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2014
Zrušený 488/2013 Z. z.

444

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. októbra 2010,

ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami je

a) 50 eur na jeden kalendárny rok za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť,

b) 14 eur na jeden mesiac za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť,

c) 10 eur na desať dní za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane a za dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť.

§ 2

Úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami nad 3,5 t tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G je

a) 50 eur na jeden kalendárny rok za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,

b) 14 eur na jeden mesiac za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,

c) 10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.

§ 3

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 4

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vozidlá do 3,5 t v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2010 Z. z.

§ 5

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 444/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).