Oznámenie č. 248/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

Čiastka 97/2008
Platnosť od 03.07.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2008. Týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.