Oznámenie č. 642/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky

Čiastka 261/2007
Platnosť od 28.12.2007
Účinnosť do 14.02.2016
Zrušený 126/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. decembra 2007.

642

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 písm. p) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 84/2007 Z. z. vydalo

opatrenie z 21. decembra 2007 č. MK-4992/2007-10/19609 o odmene nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky.

Opatrením sa ustanovuje spôsob úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičiavaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky a jej rozsah.

Opatrenie nadobúda účinnosť 28. decembra 2007.

Opatrenie sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 1 – 2/2008.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.