600

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.), opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2005 č. MF/24569/2005-74 (oznámenie č. 579/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

63

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74,

ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Referent: Ing. Jana Vršková, tel.: 02/5958 3479

Ing. Natália Kerekešová, tel.: 02/5958 3479

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú vzory účtovných výkazov pre účtovné jednotky, v ktorých sa účtuje podľa osobitného predpisu.1)

(2) Vzor súvahy a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Vzor výkazu ziskov a strát a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 2.

(4) Vzor výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku a vysvetlivky na jeho vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 3.

(5) Obsah poznámok je uvedený v prílohe č. 4. Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

(6) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

§ 2

Účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá podľa osobitných predpisov2) a v dvoch vyhotoveniach sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu v lehote na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

§ 2a

Osobitné ustanovenie na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro vSlovenskej republike

V účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá má povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku podľa § 37a ods. 1 zákona, sa použije vzor súvahy a vzor výkazu ziskov a strát, ktorý je ustanovený na zostavenie riadnej účtovnej závierky.

§ 2b

Osobitné ustanovenia na účely zostavenia účtovnej závierky ku dňu, ktorý nasleduje po 1. januári 2009

(1) Údaje uvedené v účtovných výkazoch v slovenských korunách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa prepočítajú konverzným kurzom tak, že najskôr sa prepočítajú údaje v súčtových riadkoch, pričom sa postupuje od najvyššieho s účtového rádu po najnižší.

(2) V prílohe č. 4 časti II. odseku 2 sa uvádzajú aj informácie ozmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka a oprepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty.

§ 3

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2008.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2007 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje podľa tohto opatrenia po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky v roku 2009.

§ 3a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2009.

(2) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2009.

§ 3b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Konečný stav účtu 559 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek vykázaný v účtovnej závierke za účtovné obdobie 2009 sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie 2010 vo výkaze ziskov a strát v stĺpci bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v riadku 32 spolu s konečným stavom účtu 558 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek.

(2) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2010.

(3) V účtovnej jednotke, ktorá uplatňuje účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, sa postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa tohto opatrenia po prvýkrát v roku 2010.

§ 3c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2011

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2011.

§ 3d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2012

Podľa ustanovení účinných od 31. decembra 2012 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.

§ 4

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 82/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č.20896/2003-92 (oznámenie č. 538/2003 Z. z.), opatrenia z 8. decembra 2004 č. MF/10648/2004-74 (oznámenie č. 715/2004 Z. z.) a opatrenia z 30. novembra 2005 č. MF/24569/2005-74 (oznámenie č. 579/2005 Z. z.).

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek

minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/25682/2007-74

VZOR – SÚVAHA

Vzor01

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

(3) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(6) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov, ktoré sú označené písmenami „AÚ“,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

(7) V stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(8) V stĺpcoch 4 a 6 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(9) V stĺpci 1 sa vykazuje suma zostatku príslušného účtu.

(10) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému účtu majetku.

(11) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.

(12) Jednotlivé položky súvahy s nulovou hodnotou sa neuvádzajú. Uvádzajú sa, len ak sa ich výška za bezprostredne predchádzajúce obdobie nerovnala nule.

(13) V riadkoch 038 až 040 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(14) V riadku 041 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytických účtov k účtom 335, 375 a 378, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov.

(15) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok, sa vykazujú v riadku

a) 045, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,

b) 090, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,

c) 046, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

d) 091, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,

e) 047, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

f) 092, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

g) 049, ak úhrn pohľadávok voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,

h) 095, ak úhrn záväzkov voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu.

(16) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykazuje sa v riadku 053.

(17) V riadku 078 sa vykazuje súčet konečného zostatku syntetického účtu 323 a tých rezerv z analytických účtov 451 a 459, ktoré budú použité v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) V riadku 086 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 479 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(19) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov analytických účtov k účtom 474 a 479, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(20) V riadku 098 sa vykazuje konečný zostatok účtu 461 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) V riadku 099 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu 461, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(22) V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka prípadne mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(23) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

(24) V stĺpcoch 4 a 6 v súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky

AÚ – analytický účet

č. r. – číslo riadku

r. – riadok

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné IČO

SK NACE – kód pre štatistickú klasifikáciu ekonomických činností

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/25682/2007-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor02

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

(3) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(6) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy analytických účtov a konečné stavy syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(7) V stĺpci 1 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiace s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

(8) V stĺpci 2 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov zo zdaňovanej činnosti, ak účtovná jednotka vykonáva takúto činnosť. Vykazuje sa tu zdaňovaná činnosť z hlavnej činnosti aj inej činnosti.

(9) V stĺpci 3 sa vykazuje súčet stĺpcov 1 a 2.

(10) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(11) Na riadku 75 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(12) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v stĺpci 4 nevykazujú žiadne údaje.

(13) V stĺpci 4 sa v účtovnej jednotke, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky

r. – riadok

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné IČO

SK NACE – kód pre štatistickú klasifikáciu ekonomických činností

Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25682/2007-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT priebežnej účtovnej závierky

Vzor03

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát pre priebežnú účtovnú závierku

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

(4) V stĺpci 1 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bežného účtovného obdobia.

(5) V stĺpci 2 sa vykazujú obraty účtov účtových tried 5 a 6 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(6) V stĺpci 3 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bežného účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka.

(7) V stĺpci 4 sa vykazujú kumulatívne stavy účtov od začiatku bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(8) Kontrolné číslo je algebraickým súčtom absolútnych hodnôt jednotlivých čísel.

Použité skratky

r. riadok

Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25682/2007-74

VZOR Poznámky

Čl. I

Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

(6) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

g) dlhodobý finančný majetok,

h) zásoby obstarané kúpou,

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

k) pohľadávky,

l) krátkodobý finančný majetok,

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

p) deriváty,

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Čl. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov,

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

3. viac ako päť rokov.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

a) overenie účtovnej závierky,

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské služby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské služby.

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

Čl. VI

Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosti.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

TABUĽKY

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

2) Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 20 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.