Oznámenie č. 367/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2012
Platnosť od 27.11.2012
Účinnosť od 31.12.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

367

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa nahrádzajú prílohy č. 2 a 3 Súvaha a Výkaz ziskov a strát, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74 (oznámenie č. 365/2011 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na webovom sídle www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74 (oznámenie č. 365/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

Účtovná závierka účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje toto opatrenie, sa predkladá podľa osobitných predpisov2) a v dvoch vyhotoveniach sa predkladá miestne príslušnému daňovému úradu v lehote na podávanie daňového priznania, ak má účtovná jednotka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.“.

2. Za § 3c sa vkladá § 3d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2012

Podľa ustanovení účinných od 31. decembra 2012 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.“.

3. Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

4. Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2012.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/22603/2012-74

VZOR – SÚVAHA

Vzor01

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

(3) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(6) V jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky

a) jednotlivých syntetických účtov,

b) súčtu niekoľkých syntetických účtov,

c) analytických účtov, ktoré sú označené písmenami „AÚ“,

d) súčtu niekoľkých analytických účtov.

(7) V stĺpcoch 1, 2, 3 a 5 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(8) V stĺpcoch 4 a 6 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(9) V stĺpci 1 sa vykazuje suma zostatku príslušného účtu.

(10) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému účtu majetku.

(11) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.

(12) Jednotlivé položky súvahy s nulovou hodnotou sa neuvádzajú. Uvádzajú sa, len ak sa ich výška za bezprostredne predchádzajúce obdobie nerovnala nule.

(13) V riadkoch 038 až 040 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

(14) V riadku 041 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytických účtov k účtom 335, 375 a 378, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov.

(15) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok, sa vykazujú v riadku

a) 045, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,

b) 090, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,

c) 046, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

d) 091, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,

e) 047, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

f) 092, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

g) 049, ak úhrn pohľadávok voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,

h) 095, ak úhrn záväzkov voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu.

(16) Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykazuje sa v riadku 053.

(17) V riadku 078 sa vykazuje súčet konečného zostatku syntetického účtu 323 a tých rezerv z analytických účtov 451 a 459, ktoré budú použité v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(18) V riadku 086 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 479 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(19) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov analytických účtov k účtom 474 a 479, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

(20) V riadku 098 sa vykazuje konečný zostatok účtu 461 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(21) V riadku 099 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu 461, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

(22) V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa v časti bežné účtovné obdobie vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka a v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú zostatky účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka prípadne mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(23) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy.

(24) V stĺpcoch 4 a 6 v súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky

AÚ – analytický účet

č. r. – číslo riadku

r. – riadok

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné IČO

SK NACE – kód pre štatistickú klasifikáciu ekonomických činností

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/22603/2012-74

VZOR – VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vzor02

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

(3) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(5) Účtovný výkaz sa vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

(6) V účtovnom výkaze sa uvádzajú konečné stavy analytických účtov a konečné stavy syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.

(7) V stĺpci 1 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiace s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

(8) V stĺpci 2 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov zo zdaňovanej činnosti, ak účtovná jednotka vykonáva takúto činnosť. Vykazuje sa tu zdaňovaná činnosť z hlavnej činnosti aj inej činnosti.

(9) V stĺpci 3 sa vykazuje súčet stĺpcov 1 a 2.

(10) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

(11) Na riadku 75 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.

(12) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v stĺpci 4 nevykazujú žiadne údaje.

(13) V stĺpci 4 sa v účtovnej jednotke, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, nevykazujú žiadne údaje.

Použité skratky

r. – riadok

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné IČO

SK NACE – kód pre štatistickú klasifikáciu ekonomických činností