Oznámenie č. 598/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74

Čiastka 249/2007
Platnosť od 20.12.2007
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2010
Zrušený 472/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 - 31.12.2010

Pôvodný predpis

20.12.2007