Zákon č. 283/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 130/2007
Platnosť od 28.06.2007
Účinnosť od 01.01.2013

OBSAH

283

ZÁKON

zo 17. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.