Zákon č. 201/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.

Čiastka 90/2007
Platnosť od 26.04.2007
Účinnosť od 01.05.2007

201

ZÁKON

z 29. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „registrujúci orgán").“.

2. § 11 znie:

㤠11

Návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti prípravný orgán cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uvedený v § 10 ods. 2 môže podať, ak preukáže, že sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti hlási najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky.“.

3. V § 12 písmeno d) znie:

d) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel;“.

4. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) práva a povinnosti členov hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“.

5. V § 19 odsek 2 znie:

(2) Registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a zrušenie registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti oznámi registrujúci orgán do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo rozhodnutia o zrušení registrácie Štatistickému úradu Slovenskej republiky.“.

6. § 23 sa vypúšťa.

7. § 24 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.