Zákon č. 201/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.

Čiastka 90/2007
Platnosť od 26.04.2007
Účinnosť od 01.05.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2007 Aktuálne znenie