Zákon č. 675/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2013
Zrušený 417/2013 Z. z.

675

ZÁKON

zo 6. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 577/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 310/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za slovo „azylant,“ vkladajú slová „cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana,“.

2. V § 13 odsek 4 znie:

(4) Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne.“.

3. V § 13 ods. 7 sa slová „Odseky 3 až 6“ nahrádzajú slovami „Odseky 3, 5 a 6“.

4. V § 13 odsek 8 znie:

(8) Odseky 3, 5 a 6 sa nepoužijú, ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne s poskytovaním bývania.“.

5. V § 19 ods. 9 sa slová „od 1. januára 2008“ nahrádzajú slovami „od 1. januára 2009“.

6. V § 33d sa slová „pred 1. januárom 2008“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2009“, slová „k 31. decembru 2007“ sa nahrádzajú slovami „k 31. decembru 2008“, slová „dňom 31. decembra 2007“ sa nahrádzajú slovami „dňom 31. decembra 2008“ a slová „od 1. januára 2008“ sa nahrádzajú slovami „od 1. januára 2009“.

7. Za § 33f sa vkladá § 33g, ktorý znie:

㤠33g

Ak nárok na príspevok na bývanie vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2006, § 33f sa po 31. decembri 2006 nepoužije. To platí aj vtedy, ak nárok na príspevok na bývanie vznikne v období od 1. januára 2007 do 31. júla 2007.“.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.