Zákon č. 675/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 258/2006
Platnosť od 28.12.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2007 do31.12.2013
Zrušený 417/2013 Z. z.