362

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2006

o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. s) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením vlády sa ustanovujú podrobnosti o priestorovom usporiadaní, funkčnom členení, vybavení a prevádzke škôl a školských zariadení, o režime dňa, stravovania, o pitnom režime a o výchovno-vzdelávacej činnosti v týchto zariadeniach a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) sieťou sieť podľa osobitného predpisu,1)

b) výchovnými a výchovno-vzdelávacími zariadeniami pre deti a mladistvých školy a školské zariadenia,

c) školou škola2) zaradená do siete,

d) školským zariadením školské zariadenie3) zaradené do siete,

e) predškolským zariadením predškolské zariadenie4) zaradené do siete,

f) školským klubom detí školský klub detí5) zaradený do siete,

g) školským strediskom záujmovej činnosti školské stredisko záujmovej činnosti6) zaradené do siete,

h) centrom voľného času centrum voľného času7) zaradené do siete,

i) školou v prírode škola v prírode8) zaradená do siete,

j) špeciálnou školou špeciálna škola9) zaradená do siete,

k) jedálňou školská jedáleň podľa osobitného predpisu.10)

Priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých

§ 3

(1) Vonkajšie priestory výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých11) musia mať vyčlenený nezastavaný pozemok na pobyt detí a mladistvých (ďalej len „nezastavaný pozemok“). Časť nezastavaného pozemku predškolského zariadenia musí tvoriť trávnatá plocha. Na nezastavanom pozemku predškolského zariadenia musí byť vyčlenená plocha na detské ihrisko. Na nezastavanom pozemku školy musí byť vyčlenená plocha na telovýchovu a šport.

(2) V predškolskom zariadení musí byť na jedno dieťa z počtu detí, ktorý vychádza z veľkosti plôch vnútorných priestorov predškolského zariadenia, najmenej 2,5 m2 trávnatej plochy a najmenej 4 m2 plochy detského ihriska. Ak je na nezastavanom pozemku zriadené pieskovisko, jeho plocha musí byť najmenej 0,5 m2 na jedno dieťa. Nezastavaný pozemok predškolského zariadenia musí byť oplotený.

(3) Škola musí mať k dispozícii plochu s veľkosťou najmenej 16 m2 na telovýchovu a šport na jedného žiaka.

§ 4

(1) Priestorové usporiadanie a funkčné členenie výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých musí umožňovať funkčnú nadväznosť jednotlivých priestorov a ich samostatnú prevádzku bez vzájomného rušenia. V predškolskom zariadení priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov musí umožňovať voľné hry detí, oddych, osobnú hygienu s otužovaním a telesné cvičenia.

(2) V predškolskom zariadení musia byť na jedno dieťa najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak je spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť najmenej 1,7 m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín umožňuje ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.

(3) V škole s výnimkou špeciálnej školy a v školskom klube detí, v školskom stredisku záujmovej činnosti a v centre voľného času musí byť na jedného žiaka najmenej 1,65 m2 plochy teoretickej učebne a najmenej 2 m2 plochy odbornej pracovne, laboratória, počítačovej učebne, jazykovej učebne a učebne strojopisu. V špeciálnej škole musí byť na jedného žiaka najmenej 2,3 m2 plochy teoretickej učebne. V miestnosti, kde sa zabezpečuje vyučovanie žiakov v škole v prírode, musí byť na jedného žiaka 1,5 m2 podlahovej plochy.

(4) V základnej škole musia byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy učebne praktického vyučovania, v strednej škole a v špeciálnej škole najmenej 2 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na ručné obrábanie a najmenej 10 m2 plochy pracoviska odborného výcviku v odbore zameranom na strojové obrábanie.

(5) V škole musia byť na jedného žiaka najmenej 4 m2 plochy vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej výchovy, v prípade plošne náročných druhov cvičení najmenej 8 m2 týchto priestorov a v šatni pri priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 0,5 m2 plochy šatne.

(6) V školskom klube detí, v školskom stredisku záujmovej činnosti a v centre voľného času musia byť na jedno dieťa alebo žiaka najmenej 2 m2 plochy priestoru určeného na záujmovú a oddychovú činnosť. V škole v prírode musí byť na jedného žiaka 1,5 m2 alebo 3 m2 na jedno dieťa predškolského veku plochy priestoru určeného na trávenie voľného času.

(7) Ak je súčasťou školy alebo školského zariadenia aj jedáleň, na jednu stoličku musí byť najmenej 1,4 m2 plochy jedálne.

§ 5

(1) Učebne školy a školského zariadenia musia byť vybavené školským nábytkom, ktorý musí zohľadňovať telesnú výšku žiakov a detí. Veľkostné typy školského nábytku a ich vhodné použitie sú uvedené v prílohe. Usporiadanie školského nábytku musí umožňovať pri pohľade žiaka na tabuľu dodržanie zrakového uhla najmenej 30 stupňov od zadnej hrany pracovnej plochy stola žiaka.

(2) V škole a v školskom zariadení musia byť pre žiakov a deti so zdravotným postihnutím zabezpečené podmienky podľa druhu ich zdravotného postihnutia vrátane bezbariérového prostredia. Školský nábytok musí zohľadňovať ich zdravotný stav a v učebni musia byť vytvorené relaxačné kútiky s možnosťou zaujatia pohodlnej sedacej alebo ležiacej polohy aspoň jednej osoby a musí byť vyčlenený priestor na odkladanie kompenzačných pomôcok.

(3) Vybavenie a usporiadanie priestorov určených na pobyt žiakov a detí v školskom klube detí, v školskom stredisku záujmovej činnosti a v centre voľného času musí byť v súlade s vykonávanou činnosťou.

§ 6

(1) V umyvárňach predškolského zariadenia musia byť umývadlá inštalované tak, aby ich horná hrana bola vo výške 0,5 m od podlahy, ak nie je ďalej uvedené inak. Batérie umývadiel musia byť umiestnené vo výške 0,6 m od podlahy. Spoločná miešacia batéria musí byť umiestnená mimo dosahu detí. Na stenách umyvárne sú držadlá vo výške 0,7 až 0,8 m od podlahy. Detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými, 1,2 m vysokými a 0,6 m hlbokými priečkami bez dverí. Dispozičné riešenie umyvární a počet záchodov upravuje osobitný predpis.12)

(2) V predškolskom zariadení, ak sú v nich umiestnené deti mladšie ako tri roky, jedno umývadlo musí byť najviac na 10 dojčiat a jedno umývadlo najviac na štyri batoľatá. Umývadlá musia byť inštalované tak, aby ich horná hrana bola vo výške 0,4 m od podlahy. V umyvárni musí byť vyčlenený priestor na nočníky najviac pre 10 detí.

(3) Podrobnosti o umiestnení zariadení na osobnú hygienu a o počte záchodov a umývadiel v škole a školskom zariadení ustanovuje osobitný predpis.12)

(4) Šatne detí v predškolskom zariadení musia byť vybavené šatňovými skrinkami a lavičkami. V predškolskom zariadení, v ktorom sú umiestnené dojčatá, musia byť šatne vybavené aj stolmi na prebaľovanie a umývadlom.

(5) Šatne a iné priestory určené na odkladanie vrchného odevu žiakov v škole a v školskom zariadení musia byť vybavené vešiakmi s hákmi umiestnenými podľa vekových skupín žiakov vo výške od 120 cm do 150 cm od podlahy a lavičkami. Odstupy medzi vešiakmi musia byť najmenej 15 cm.

(6) Šatne v priestoroch určených na praktické vyučovanie musia byť vybavené skrinkami na uloženie pracovného odevu a obuvi.

(7) Priestory určené na výučbu telesnej výchovy v škole musia byť vybavené šatňami tak, aby jedna šatňa bola pre prichádzajúcu skupinu žiakov a jedna šatňa pre odchádzajúcu skupinu žiakov, a umyvárňami prístupnými zo šatne. V umyvárňach musí byť jedna sprchová ružica najviac pre ôsmich žiakov a jedno umývadlo najviac pre desiatich žiakov. Šatne musia byť vybavené vešiakmi a lavičkami, pričom na jedného žiaka musí byť 0,4 m dĺžky lavičky.

Prevádzka výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých

§ 7

(1) Výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mladistvých musí byť zásobované pitnou vodou tak, aby zabezpečovalo

a) na jedno dieťa predškolského zariadenia najmenej 60 l vody na jeden deň,

b) na jedného žiaka školy najmenej 25 l vody na jeden deň.

(2) V predškolskom zariadení musí byť v umyvárňach teplá tečúca voda. V škole musí byť teplá tečúca voda v umyvárňach zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy.

(3) Výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mladistvých musí byť vykurované13) tak, aby

a) v predškolskom zariadení bola zabezpečená teplota v herni najmenej 22 oC, v spálni najmenej 22 oC a v umyvárni a záchode najmenej 24 oC,

b) v škole a inom školskom zariadení, ako je uvedené v písmene a), bola zabezpečená teplota

1. učební a ďalších miestností, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, najmenej 20 oC,

2. priestorov určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 15 oC,

3. šatní zriadených v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy najmenej 20 oC,

4. šatní a iných priestorov na odkladanie vrchného odevu žiakov najmenej 15 oC,

5. chodieb a záchodov najmenej 15 oC.

(4) Ak nie je možné zabezpečiť vykurovanie podľa odseku 3, výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mladistvých sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v herni a spálni predškolského zariadenia a teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach školy a školského zariadenia uvedeného v odseku 3 písm. b), v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 oC alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 oC.

(5) Výmena vzduchu vo výchovnom a výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti a mladistvých musí byť zabezpečená tak, aby zabezpečovala

a) v učebniach 30 m3 za 1 h na jedného žiaka,

b) v priestoroch určených na výučbu telesnej výchovy 30 m3 za 1 h na jedného žiaka,

c) v šatniach a iných priestoroch určených na odkladanie vrchného odevu 20 m3 za 1 h na jedno miesto,

d) v umyvárňach 30 m3 za 1 h na jedno umývadlo,

e) v sprchách 150 až 200 m3 za 1 h na jednu sprchu,

f) v záchodoch 50 m3 za 1 h na jednu kabínu a 25 m3 za 1 h na jeden pisoár.

(6) Hracie plochy, športové plochy a rekreačné plochy sa počas sezóny musia pravidelne čistiť a polievať vodou určenou na ľudskú spotrebu14) alebo vodou, ktorá je v súlade s požiadavkami na kvalitu vody určenej na kúpanie;15) sezónou sa rozumie na účely tohto nariadenia vlády obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

§ 8

(1) Prevádzka predškolského zariadenia s celodennou starostlivosťou16) sa môže začínať najskôr o 6. hodine a končiť najneskôr o 18. hodine.

(2) Režim dňa detí v predškolskom zariadení musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil

a) individuálny čas a dĺžku spánku dieťaťa vrátane možnosti ranného dospávania,

b) pobyt detí vonku najmenej dve hodiny dopoludnia a dve hodiny odpoludnia v závislosti od dĺžky pobytu detí v predškolskom zariadení, a to v každom ročnom období; pobyt vonku môže byť skrátený alebo vynechaný pri mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienkach, ktorými sú víchrica, prudký dážď, teploty pod –10 oC, alebo pri nadmernom znečistení ovzdušia,

c) telesné cvičenie detí najmenej dvakrát denne,

d) systematické otužovanie detí na zvyšovanie odolnosti organizmu.

(3) Režim stravovania v škole a v školskom zariadení musí byť organizovaný tak, aby zodpovedal veku, zdravotnému stavu a fyzickej záťaži žiakov a detí. Podávaná strava musí byť zdravotne neškodná a biologicky hodnotná.17)

(4) Režim stravovania žiakov a detí v škole a v školskom zariadení musí prevádzkovateľ organizovať tak, aby zabezpečil

a) pre deti v predškolskom zariadení podávanie desiatej, obeda a olovrantu, ak nejde o deti uvedené v písmene b),

b) pre deti dochádzajúce do predškolského zariadenia len na dopoludňajšie hodiny podávanie desiatej, a ak sú prítomné v predškolskom zariadení aj v čase obeda, podávanie aj obeda,

c) pre žiakov ubytovaných v školskom zariadení celodenné stravovanie,18) pričom raňajky musia obsahovať teplý nápoj a obed a večera musia byť teplé,

d) časový odstup medzi jednotlivými jedlami najviac tri hodiny,

e) pitný režim žiakov a detí počas celého pobytu v zariadení a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

(5) V škole a školskom zariadení musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby

a) sortiment tovaru v bufetoch a automatoch zriadených v rámci školy alebo školského zariadenia, ktorý je dostupný žiakom a deťom, zodpovedal zásadám zdravej výživy a neobsahoval najmä alkoholické nápoje, nápoje s obsahom kofeínu a chinínu a tabakové výrobky,

b) do školy a školského zariadenia nebola žiakom a deťom individuálne donášaná strava okrem žiakov a detí, u ktorých podľa posúdenia praktického lekára pre deti a dorast zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie.

(6) Podrobnosti o stravovaní žiakov a detí v škole v prírode ustanovuje osobitný predpis.19)

(7) Poskytovanie stravovacích služieb verejnosti v jedálni musí byť časovo alebo priestorovo oddelené od stravovania žiakov a detí. Rozsah stravovacích služieb musí byť v súlade s priestorovou kapacitou a vybavením jedálne a nesmie ohrozovať zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov a dodržiavanie zásad prevádzkovej a osobnej hygieny.

§ 9

Výchovno-vzdelávacia činnosť

(1) Výchovno-vzdelávacia činnosť vo výchovnom a výchovno-vzdelávacích zariadeniach pre deti a mladistvých je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí a mladistvých s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

(2) Výchovno-vzdelávacia činnosť zohľadňuje fyziologické osobitosti jednotlivých vekových skupín detí a mladistvých; je organizovaná tak, aby predchádzala zdravotným rizikám, a to najmä

a) primeranosťou záťaže so zreteľom na vekové a individuálne vývojové osobitosti jednotlivých vekových skupín detí a mladistvých,

b) uplatňovaním foriem výučby, ktoré podporujú a rozvíjajú telesné zdravie a duševné zdravie, vedú k rozvoju individuálnych schopností detí a mladistvých, zvyšujú efektivitu práce pri rešpektovaní psychického vývoja, telesného vývoja a sociálneho vývoja a zdravotného stavu jednotlivca a kompenzujú nepriaznivé účinky učebných a režimových záťaží.

(3) Vyučovanie na zmeny20) v základnej škole sa môže zavádzať v nevyhnutnom rozsahu, najdlhšie však na obdobie jedného školského roka, pričom do zmenového vyučovania sa nesmú zaraďovať žiaci prvého ročníka.

(4) Rozsadenie žiakov v učebniach školy v rámci vyučovania musí zohľadňovať ich telesnú výšku a zdravotný stav. Pri inom ako obvyklom usporiadaní pracovných miest žiakov musí byť zabezpečené striedanie žiakov na pracovných miestach z dôvodu zabránenia jednostrannému zaťaženiu svalových skupín.

§ 10

Náležitosti prevádzkového poriadku

(1) Prevádzkový poriadok výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých musí obsahovať

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých,

b) druh výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých a najvyšší počet detí a mladistvých zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých,

c) organizáciu prevádzky výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých s uvedením spôsobu

1. organizácie režimu dňa detí a mladistvých, výchovno-vzdelávacej činnosti vrátane postupu, ak sa u žiaka počas vyučovania v škole prejavia príznaky akútneho ochorenia, podmienok pohybovej aktivity a režimu stravovania vrátane doplnkového stravovania prostredníctvom bufetov a automatov,

2. zabezpečenia dostatočného množstva pitnej vody,

3. zabezpečenia čistoty a údržby jednotlivých priestorov výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia pre deti a mladistvých, frekvencie bežného a celkového upratovania, spôsobu a frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní,

4. starostlivosti o vonkajšie priestory, najmä o kvalitu piesku a udržovanie piesku,

5. zabezpečenia opatrení zabraňujúcich znečisťovaniu pieskoviska vrátane frekvencie výmeny piesku,

6. starostlivosti o stav preliezačiek, hojdačiek a ďalších zariadení detských ihrísk z hľadiska bezpečnosti detí,

7. skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou vrátane frekvencie jej výmeny,

8. zneškodňovania tuhého odpadu, frekvencie vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie,

d) pokyny pre zamestnancov vrátane povinnosti zabezpečenia trvalého dozoru nad deťmi a mladistvými,

e) pokyny pre návštevníkov,

f) plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií,

g) telefónne čísla tiesňových volaní, ak ide o mimoriadnu situáciu, ako aj zoznam najdôležitejších inštitúcií.

(2) Prevádzkový poriadok výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých musí byť prístupný na vhodnom a viditeľnom mieste.


§ 11

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovatelia výchovných a výchovno-vzdelávacích zariadení pre deti a mladistvých prevádzkovaných pred 1. júnom 2006, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v § 3, 4, § 5 ods. 1 a § 5 ods. 3, sú povinní splniť tieto požiadavky najneskôr do 1. júna 2009 a požiadavky uvedené v § 5 ods. 2 najneskôr do 1. júna 2015.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 362/2006 Z. z.

Tabuľka veľkostí školského nábytku

Výška sedadla stoličky
(mm)
Výška dosky stola
(mm)
Vhodné výšky detí
(cm)
260 460 100,0 -112,5
300 520 112,5 - 127,5
340 580 127,5 - 142,5
380 640 142,5 - 157,5
420 700 157,5 - 172,5
460 760 172,5 a viac

Poznámky pod čiarou

1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3) § 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

4) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

5) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

6) § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

7) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

8) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

9) § 28 zákona č. 29/1984 Zb.

10) § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

11) § 27 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12) § 51 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

13) § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

14) § 11 ods. 1 zákona č. 126/2006 Z. z.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.

16) § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

17) § 29 ods. 3 písm. f) zákona č. 126/2006 Z. z.

18) § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 361/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia a požiadavky na použitie epidemiologicky rizikových potravín na zotavovacích podujatiach.

20) § 14 ods. 5 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.