Vyhláška č. 233/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2006 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z.

OBSAH

233

Vyhláška

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. apríla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z., vyhlášky č. 51/2005 Z. z., vyhlášky
č. 197/2005 Z. z. a vyhlášky č. 581/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 4a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak ide o podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh, ktorému predchádzal colný režim aktívny zušľachťovací styk, colný režim pasívny zušľachťovací styk, colný režim dočasné použitie alebo colný režim prepracovanie pod colným dohľadom.“.

2. V prílohe č. 2 časti A vysvetľujúce poznámky k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky znejú:

„Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku4a) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Nevypĺňa sa, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.“.

3. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „spôsobom uvedeným v osobitnom predpise2)“.

4. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach sa za vysvetľujúcu poznámku k odseku 31 tlačiva Nákladové kusy a opis tovaru vkladá vysvetľujúca poznámka k odseku 32 tlačiva, ktorá znie:

„Odsek 32 tlačiva Číslo položky

Uvádza sa poradové číslo položky.“.

5. V prílohe č. 2 časti B vysvetľujúce poznámky k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky znejú:

„Číselný údaj sa uvádza v celých číslach, merných jednotkách uvedených v Spoločnom colnom sadzobníku4a) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry. Pri merných jednotkách vyjadrujúcich dĺžku, plochu, objem, hmotnosť, množstvo energie alebo množstvo práce sa číselný údaj uvádza s presnosťou na štyri desatinné miesta.

Nevypĺňa sa, ak je v Spoločnom colnom sadzobníku pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry uvedená nešpecifikovaná merná jednotka.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.

7. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 42 tlačiva Cena za položku sa štvrtá veta a piata veta nahrádzajú vetou, ktorá znie:

„Údaj sa uvádza v mene uvedenej v odseku 22 s presnosťou na tri desatinné miesta.“.

8. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa nad slovami „Spoločného colného sadzobníka“ odkaz „9“ nahrádza odkazom „4a“ dvakrát.

9. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 47 tlačiva Výpočet platieb pododseku Základ na vymeranie platby sa vypúšťa šiesta veta.

10. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 24 tlačiva Druh obchodu sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 6, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:

Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na
obdobie nie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Oprava a údržba za úhradu
3 Oprava a údržba bezplatne

Vysvetlivky

Kód 1 sa použije pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.

Opravou a údržbou je obnovenie pôvodnej funkcie alebo zachovanie pôvodného stavu tovaru, ktorého cieľom je udržať tovar v prevádzke, pričom môže zahŕňať aj jeho čiastočnú prestavbu alebo vylepšenie, ale bez zmeny charakteru tovaru.

Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:

Vysvetlivky

Kód 1 sa použije pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.

Kód 2 sa použije pri tovare, ak členský štát uvedený pri vývoze v odseku 15a tlačiva alebo pri dovoze v odseku 17a tlačiva je iný ako Slovenská republika.“.

Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na ob-
dobie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Nepriame transakcie
9 Transakcie inde neuvedené

11. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmeno a) znie:

a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja:

U010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.") v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U020 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U030 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U040 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U050 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U060 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U070 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U080 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane a nie je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U081 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U082 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U083 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U084 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U085 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka alebo palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U086 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U087 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U090 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U091 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U088 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U089 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane ustanovená v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U041 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U042 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,

U043 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,

U044 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená znížená sadzba spotrebnej dane v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z., je označený podľa § 8 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. a použije sa podľa § 7 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona č. 98/2004 Z. z.,

U110 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U120 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U130 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U140 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U150 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U160 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U170 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U180 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U190 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U220 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U230 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U240 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U250 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U260 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U270 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z.,

U280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U290 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U301 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U302 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U303 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U304 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U306 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

U307 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

U401 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U402 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U403 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U404 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U405 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U406 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z.,

U407 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

U408 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. j) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.,

U409 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 2 písm. k) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 223/2006 Z. z.;“.

12. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 34a tlačiva Kód štátu pôvodu sa vypúšťa posledná veta.

13. V prílohe č. 3 sa vypúšťajú slová

„Odsek 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky

Ak pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry, ktorej kód je uvedený v prvej časti odseku 33, nie je v tovarovej nomenklatúre špecifikovaná dodatková merná jednotka, uvedie sa 0.“.

14. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia sa slová

„9 – ľavý horný roh odseku; uvádza sa v zátvorke,

0 – pravá časť odseku,

1 UDF – zostávajúca časť odseku.“ nahrádzajú vetou „Kódy podľa osobitného predpisu.2)“.

15. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 47 tlačiva Výpočet platieb sa slová

„Prvý stĺpec:

CLO – clo,

SPD – spotrebná daň,

DPH – daň z pridanej hodnoty.

Posledný stĺpec: kódy podľa osobitného predpisu.2)“ nahrádzajú vetou „Kódy podľa osobitného predpisu.2)“.

16. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa slovo „Galvaniho“ nahrádza slovom „Kopčianska“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


Ivan Mikloš v. r.