Vyhláška č. 233/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2006 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2006 - 30.06.2006