Oznámenie č. 189/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)

Čiastka 70/2006
Platnosť od 13.04.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 6. marca 2002 podľa čl. 20 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 6. marca 2002.

189

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 20. decembra 1996 bola v Ženeve uzavretá Zmluva WIPO o autorskom práve (WCT).

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 469 z 30. septembra 1999. Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 9. decembra 1999. Ratifikačná listina bola 14. januára 2000 uložená u generálneho riaditeľa WIPO, ktorý je depozitárom zmluvy.

Zmluva nadobudla platnosť 6. marca 2002 podľa čl. 20 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 6. marca 2002.

K oznámeniu č. 189/2006 Z. z.

ZMLUVA WIPO O AUTORSKOM PRÁVE (WCT)*ObsahPreambula
Článok 1Vzťah k Bernskému dohovoru 459
Článok 2Rozsah autorskoprávnej ochrany 459
Článok 3Aplikácia článkov 2 až 6 Bernského dohovoru 459
Článok 4Počítačové programy 459
Článok 5Kompilácie dát (databázy) 459
Článok 6Právo rozširovania 459
Článok 7Právo nájmu 460
Článok 8Právo verejného prenosu 460
Článok 9Trvanie ochrany fotografických diel 460
Článok 10Obmedzenia a výnimky 460
Článok 11Povinnosti týkajúce sa technologických opatrení 460
Článok 12Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv 460
Článok 13Aplikácia v čase 461
Článok 14Ustanovenia o presadzovaní práv 461
Článok 15Zhromaždenie 461
Článok 16Medzinárodný úrad 461
Článok 17Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tejto zmluvy 461
Článok 18Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 461
Článok 19Podpis zmluvy 462
Článok 20Nadobudnutie platnosti zmluvy 462
Článok 21Deň, odkedy sa zmluva stáva účinnou pre zmluvné strany      462
Článok 22Výhrady k zmluve 462
Článok 23Vypovedanie zmluvy 462
Článok 24Jazyky zmluvy 462
Článok 25      Depozitár 462

Preambula

Zmluvné strany,

želajúc si vyvinúť a udržiavať ochranu práv autorov k ich literárnym a umeleckým dielam čo najúčinnejším a najjednotnejším spôsobom;

uznávajúc potrebu zaviesť nové medzinárodné pravidlá a jasný výklad určitých jestvujúcich pravidiel s cieľom zabezpečiť primerané riešenie otázok vyplývajúcich z hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a technologického rozvoja;

uznávajúc hlboký dosah rozvoja a zbližovania informačných a komunikačných technológií na vytváranie a používanie literárnych a umeleckých diel;

zdôrazňujúc značný význam ochrany autorského práva ako podnetu na literárnu a umeleckú tvorbu;

uznávajúc potrebu udržiavať rovnováhu medzi právami autorov a záujmami širokej verejnosti, predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania, výskumu a prístupu k informáciám, ako sa odzrkadľuje v Bernskom dohovore,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vzťah k Bernskému dohovoru

(1) Táto zmluva je osobitnou dohodou v zmysle článku 20 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel vo vzťahu k zmluvných stranám, ktoré sú krajinami Únie zriadenej týmto dohovorom. Táto zmluva nemá nijakú spojitosť s inými zmluvami než s Bernským dohovorom ani nijaký vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z iných zmlúv.

(2) Nič v tejto zmluve nebude obmedzovať jestvujúce záväzky, ktoré majú zmluvné strany navzájom voči sebe podľa Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel.

(3) „Bernským dohovorom“ sa na účely tejto zmluvy rozumie Parížsky akt Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 24. júla 1971.

(4) Zmluvné strany budú dodržiavať články 1 až 21 a Dodatok (Prílohu) Bernského dohovoru.1)

Článok 2

Rozsah autorskoprávnej ochrany

Autorskoprávna ochrana sa vzťahuje na vyjadrenia a nie na myšlienky, spôsoby, pracovné postupy alebo matematické koncepty ako také.

Článok 3

Aplikácia článkov 2 až 6 Bernského dohovoru

Ak ide o ochranu ustanovenú touto zmluvou,2) zmluvné strany budú uplatňovať ustanovenia článkov 2 až 6 Bernského dohovoru mutatis mutandis.

Článok 4

Počítačové programy

Počítačové programy sú chránené ako literárne diela podľa článku 2 Bernského dohovoru. Takáto ochrana sa uplatní na počítačové programy bez ohľadu na spôsob alebo formu ich vyjadrenia.3)

Článok 5

Kompilácie dát (databázy)

Kompilácie dát alebo iných materiálov v akejkoľvek forme, ktoré sú z dôvodu výberu alebo usporiadania svojho obsahu duševnými výtvormi, sú chránené samy osebe. Táto ochrana sa nevzťahuje na vlastné dáta alebo materiály a nie je na ujmu autorského práva k dátam alebo materiálom obsiahnutým v kompilácii.4)

Článok 6

Právo rozširovania

(1) Autori literárnych a umeleckých diel majú výhradné právo udeliť súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín svojich diel verejnosti predajom alebo iným prevodom vlastníctva.

(2) Nič v tejto zmluve nesmie ovplyvniť slobodu zmluvných strán, prípadne stanoviť podmienky, za akých dôjde k vyčerpaniu práva podľa odseku 1 po prvom predaji alebo inom prevode vlastníctva originálu či rozmnoženiny diela so súhlasom autora.5)

Článok 7

Právo nájmu

(1) Autori

i) počítačových programov,

ii) kinematografických diel a

iii) diel obsiahnutých na zvukových záznamoch, ako sú vymedzené v národnom právnom poriadku zmluvných strán,

majú výhradné právo udeliť súhlas na komerčný nájom originálov alebo rozmnoženín svojich diel pre verejnosť.

(2) Odsek 1 sa nebude uplatňovať

i) v prípade počítačových programov, kde vlastný program nie je podstatným predmetom nájmu, a

ii) v prípade kinematografických diel; musí sa však uplatňovať v prípade, ak komerčný nájom vedie k rozsiahlemu rozmnožovaniu týchto diel, hmotne poškodzujúcemu výhradné právo rozmnožovania.

(3) Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 môže zmluvná strana zachovať systém primeranej odmeny autorom za nájom rozmnoženín ich diel obsiahnutých na zvukových záznamoch, ktorý platil k 15. aprílu 1994 a ktorý platí naďalej, ak komerčný nájom diel obsiahnutých na zvukových záznamoch neprerastá do hmotného poškodzovania výhradných práv autorov na rozmnožovanie.6), 7)

Článok 8

Právo verejného prenosu

Bez zásahu do ustanovení článkov 11 ods.1 (ii), 11 bis ods.1 (i) a (ii), 11 ter ods.1 (ii), 14 ods.1 (ii) a 14 bis ods.1 Bernského dohovoru majú autori literárnych a umeleckých diel výhradné právo udeliť súhlas na akýkoľvek verejný prenos svojich diel pomocou drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov vrátane sprístupnenia svojich diel verejnosti takým spôsobom, že členovia verejnosti môžu k nim mať prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.8)

Článok 9

Trvanie ochrany fotografických diel

Ak ide o fotografické diela, zmluvné strany nebudú uplatňovať ustanovenia článku 7 ods. 4 Bernského dohovoru.

Článok 10

Obmedzenia a výnimky

(1) Zmluvné strany môžu vo svojich národných právnych poriadkoch ustanoviť obmedzenia a výnimky z práv poskytnutých autorom literárnych a umeleckých diel podľa tejto zmluvy v určitých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s bežným využitím diela a neodôvodnene nezasahujú do oprávnených záujmov autora.

(2) Zmluvné strany pri uplatňovaní Bernského dohovoru ohraničia akékoľvek obmedzenia a výnimky z práv ustanovených týmto dohovorom na určité osobitné prípady, ktoré nie sú v rozpore s bežným využitím diela a neodôvodnene nezasahujú do oprávnených záujmov autora.9)

Článok 11

Povinnosti týkajúce sa technologických opatrení

Zmluvné strany zabezpečia primeranú právnu ochranu a účinné právne prostriedky proti nedovolenému odstraňovaniu účinných technologických opatrení, ktoré autori používajú v spojitosti s výkonom svojich práv podľa tejto zmluvy alebo podľa Bernského dohovoru a ktoré obmedzujú také zaobchádzanie s ich dielami, na ktoré neudelili súhlas, alebo ktoré nedovolil zákon.

Článok 12

Povinnosti týkajúce sa informácií na správu práv

(1) Zmluvné strany zabezpečia primerané a účinné právne prostriedky proti každému, kto vedome vykonáva niektoré z nasledujúcich činností, uvedomujúc si, alebo v prípade občianskoprávnych prostriedkov, majúc dostatočné dôvody vedieť, že uvádza, umožňuje, uľahčuje alebo zatajuje porušovanie akéhokoľvek práva zahrnutého v tejto zmluve alebo v Bernskom dohovore tým, že

i) nedovolene odstraňuje alebo mení akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme;

ii) nedovolene rozširuje, dováža na rozširovanie, vysiela, uskutočňuje verejný prenos diel alebo rozmnoženín diel s vedomím, že informácie na správu práv v elektronickej forme boli bez súhlasu odstránené alebo zmenené.

(2) Na účely tohto článku „informácie na správu práv“ sú informácie, ktoré identifikujú dielo, autora diela, majiteľa akéhokoľvek práva k dielu, informáciu o termíne a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú také informácie, ak je ktorákoľvek z týchto informačných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo sa objaví v súvislosti s verejným prenosom diela.10)

Článok 13

Aplikácia v čase

Zmluvné strany budú uplatňovať ustanovenia článku 18 Bernského dohovoru na ochranu poskytnutú touto zmluvou.

Článok 14

Ustanovenia o presadzovaní práv

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú prijať v súlade so svojimi právnymi poriadkami opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie uplatňovania tejto zmluvy.

(2) Zmluvné strany zabezpečia, aby metódy presadzovania práv boli prístupné podľa ich zákonov tak, aby sa zaručili účinné opatrenia proti akémukoľvek porušovaniu práv obsiahnutých v tejto zmluve vrátane rýchlo uskutočniteľných opatrení na zabránenie porušovania a prostriedkov, ktoré budú pôsobiť odradzujúco na ďalšie porušovanie.

Článok 15

Zhromaždenie

(1)

a) Zmluvné strany budú mať zhromaždenie.

b) Každú zmluvnú stranu bude reprezentovať jeden delegát, ktorému môžu pomáhať striedajúci sa delegáti, poradcovia a experti.

c) Výdavky každej delegácie bude znášať zmluvná strana, ktorá delegáciu vymenovala. Zhromaždenie môže požiadať Svetovú organizáciu duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“) o udelenie finančnej pomoci na uľahčenie účasti delegácií zmluvných strán, ktoré sa pokladajú za rozvojové krajiny v súlade so zaužívanou praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov alebo za krajiny s prechodom na trhové hospodárstvo.

(2)

a) Zhromaždenie sa bude zaoberať otázkami týkajúcimi sa dodržiavania, rozvíjania, uplatňovania a fungovania tejto zmluvy.

b) Zhromaždenie bude vykonávať funkciu, ktorá mu vyplýva z článku 17 ods. 2 pri prijímaní určitých medzivládnych organizácií za zmluvné strany.

c) Zhromaždenie rozhodne o zvolaní diplomatickej konferencie na revíziu tejto zmluvy a poskytne potrebné inštrukcie generálnemu riaditeľovi WIPO na prípravu takejto diplomatickej konferencie.

(3)

a) Každá zmluvná strana, ktorá je štátom, má len jeden hlas a môže hlasovať len vo svojom vlastnom mene.

b) Každá zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, sa môže zúčastniť na hlasovaní namiesto svojich členských štátov s počtom hlasov zodpovedajúcim počtu svojich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami. Nijaká medzivládna organizácia sa nemôže zúčastniť na hlasovaní, ak niektorý z jej členských štátov využije svoje právo hlasovať a naopak.

(4) Zhromaždenie sa bude schádzať na riadnych zasadnutiach raz za dva roky; zvoláva ich generálny riaditeľ WIPO.

(5) Zhromaždenie si ustanoví vlastné procedurálne pravidlá, ktoré budú zahŕňať spôsob zvolávania mimoriadnych zasadnutí, podmienky uznášaniaschopnosti a v zmysle ustanovení tejto zmluvy majority požadované na prijatie rôznych druhov rozhodnutí.

Článok 16

Medzinárodný úrad

Medzinárodný úrad WIPO bude vykonávať administratívne úlohy týkajúce sa tejto zmluvy.

Článok 17

Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tejto zmluvy

(1) Každý členský štát WIPO sa môže stať zmluvnou stranou tejto zmluvy.

(2) Zhromaždenie môže rozhodnúť o prijatí ktorejkoľvek medzivládnej organizácie za zmluvnú stranu, ak táto organizácia deklaruje, že je vo veci otázok obsiahnutých v tejto zmluve kompetentnou, má v nej vlastnú legislatívu záväznú pre všetky svoje členské štáty a v súlade so svojimi vnútornými postupmi bola riadne splnomocnená stať sa zmluvnou stranou.

(3) Európske spoločenstvo sa môže stať zmluvnou stranou, ak urobí vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku na diplomatickej konferencii, ktorá prijala túto zmluvu.

Článok 18

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy

Ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, každá zmluvná strana má všetky práva a berie na seba všetky povinnosti podľa tejto zmluvy.

Článok 19

Podpis zmluvy

Táto zmluva je otvorená na podpis do 31. decembra 1997 ktorémukoľvek členskému štátu WIPO a Európskemu spoločenstvu.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti tejto zmluvy

Táto zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako štáty uložia do depozitu 30 ratifikačných listín alebo listín o pristúpení u generálneho riaditeľa WIPO.

Článok 21

Deň, odkedy sa zmluva stáva účinnou pre zmluvné strany

Táto zmluva zaväzuje

i) 30 štátov uvedených v článku 20, a to odo dňa, keď nadobudla platnosť;

ii) každý ďalší štát od uplynutia troch mesiacov odo dňa, keď štát uložil svoju listinu u generálneho riaditeľa WIPO;

iii) Európske spoločenstvo po uplynutí troch mesiacov od uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, ak takáto listina bola uložená po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy podľa článku 20, alebo tri mesiace po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, ak takáto listina bola uložená pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy;

iv) akúkoľvek ďalšiu medzivládnu organizáciu spôsobilú stať sa zmluvnou stranou, a to po uplynutí troch mesiacov po uložení listiny o pristúpení.

Článok 22

Výhrady k zmluve

Výhrady k tejto zmluve sú neprípustné.

Článok 23

Vypovedanie zmluvy

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi WIPO. Akékoľvek vypovedanie nadobudne účinnosť jeden rok odo dňa, keď generálny riaditeľ WIPO dostal oznámenie.

Článok 24

Jazyky zmluvy

(1) Táto zmluva je podpísaná v jednom origináli v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom verzie vo všetkých týchto jazykoch sú rovnocenné.

(2) Oficiálny text v akomkoľvek inom jazyku ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, vyhotoví generálny riaditeľ WIPO na žiadosť zainteresovanej strany po konzultácii s ostatnými zainteresovanými stranami. Na účely tohto odseku „zainteresovaná strana“ označuje ktorýkoľvek členský štát WIPO, ak ide o jeho úradný jazyk alebo o jeden z jeho úradných jazykov, Európske spoločenstvo a akúkoľvek ďalšiu medzivládnu organizáciu, ktorá sa môže stať zmluvnou stranou, ak ide o jeden z jej úradných jazykov.

Článok 25

Depozitár

Depozitárom tejto zmluvy je generálny riaditeľ WIPO.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

*) Táto zmluva bola prijatá na diplomatickej konferencii WIPO o otázkach týkajúcich sa autorského práva, jemu príbuzných práv a s ním súvisiacich práv 20. decembra 1996 v Ženeve.
Dohodnuté vyhlásenia diplomatickej konferencie, ktorá zmluvu prijala, týkajúce sa určitých ustanovení WCT sú uvedené ako poznámky pod čiarou k príslušným odkazom.

1) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 1 ods. 4: Právo rozmnožovania, ako je ustanovené v článku 9 Bernského dohovoru vrátane výnimiek v ňom uvedených, sa plne uplatňuje v digitálnom prostredí, predovšetkým na použitie diel v digitálnej forme. Rozumie sa, že uloženie chráneného diela v digitálnej forme na elektronickom médiu je rozmnožením v zmysle článku 9 Bernského dohovoru.

2) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 3: Rozumie sa, že pri použití článku 3 tejto zmluvy sa pojem „krajina Únie“ v článkoch 2 až 6 Bernského dohovoru bude interpretovať, akoby to bol odkaz na zmluvnú stranu tejto zmluvy pri uplatnení týchto článkov Bernského dohovoru na ochranu stanovenú touto zmluvou. Takisto sa rozumie, že pojem „krajina mimo Únie“ v týchto článkoch Bernského dohovoru sa za tých istých okolnosti bude interpretovať ako odkaz na krajinu, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy a pojem „tento dohovor“ v článku 2 ods. 8, článku 2 bis ods. 2, článkoch 3, 4 a 5 Bernského dohovoru sa bude interpretovať, akoby to bol odkaz na Bernský dohovor a túto zmluvu. Napokon sa rozumie, že výraz „príslušník jednej z krajín Únie“ použitý v článkoch 3 až 6 Bernského dohovoru bude pri uplatňovaní týchto článkov v tejto zmluve v prípade medzivládnej organizácie, ktorá je jej zmluvnou stranou, znamenať príslušníka jednej z krajín, ktorá je členom tejto organizácie.

3) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 4: Rozsah ochrany počítačových programov podľa článku 4 tejto zmluvy v súvislosti s článkom 2 je v súlade s článkom 2 Bernského dohovoru a na rovnakej úrovni s príslušnými ustanoveniami Dohody TRIPS.

4) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 5: Rozsah ochrany kompilácií dát (databáz) podľa článku 5 tejto zmluvy v súvislosti s článkom 2 je v súlade s článkom 2 Bernského dohovoru a na rovnakej úrovni s príslušnými ustanoveniami Dohody TRIPS.

5) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 6 a 7: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

6) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článkov 6 a 7: Pojmy „rozmnoženiny“ a „originál a rozmnoženiny“ použité v týchto článkoch, ktoré sú predmetom práva rozširovania a práva nájmu podľa uvedených článkov, sa vzťahujú výhradne na fixované rozmnoženiny, ktoré sa môžu dať do obehu ako hmotné predmety.

7) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 7: Rozumie sa, že záväzok podľa článku 7 ods.1 nevyžaduje, aby zmluvná strana poskytla výhradné právo komerčného nájmu autorom, ktorým sa podľa právneho poriadku zmluvnej strany neposkytli práva pri zvukových záznamoch. Rozumie sa, že tento záväzok je v súlade s článkom 14 ods. 4 Dohody TRIPS.

8) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 8: Rozumie sa, že prosté zabezpečenie hmotného vybavenia na umožnenie alebo uskutočnenie prenosu nepredstavuje samo osebe prenos v zmysle tejto zmluvy alebo Bernského dohovoru. Ďalej sa rozumie, že nič v článku 8 nebráni tomu, aby zmluvná strana uplatnila článok 11 bis ods. 2.

9) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 10: Rozumie sa, že ustanovenia článku 10 umožňujú zmluvným stranám pokračovať a primerane rozšíriť obmedzenia a výnimky v digitálnom prostredí vo svojich národných právnych poriadkoch, ktoré sa považujú za prijateľné podľa Bernského dohovoru. Podobne by sa tieto ustanovenia mali chápať tak, že umožňujú zmluvným stranám navrhnúť nové výnimky a obmedzenia, ktoré sú náležité v prostredí digitálnej siete. Takisto sa rozumie, že článok 10 ods. 2 ani nezužuje, ani nerozširuje rozsah použiteľnosti obmedzení a výnimiek, ktoré sú dovolené podľa Bernského dohovoru.

10) Dohodnuté vyhlásenie týkajúce sa článku 12: Rozumie sa, že odkaz na „porušenie akéhokoľvek práva obsiahnutého v tejto zmluve alebo v Bernskom dohovore“ zahŕňa tak výhradné práva, ako aj práva na odmenu. Ďalej sa rozumie, že zmluvné strany sa nebudú opierať o tento článok pri navrhovaní alebo implementácii systémov na správu práv, ktoré by mali za následok zavedenie formalít, ktoré nie sú dovolené Bernským dohovorom alebo touto zmluvou a ktoré by bránili voľnému pohybu tovarov alebo ohrozovali požívanie práv podľa tejto zmluvy.