Vyhláška č. 51/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z.

Čiastka 26/2005
Platnosť od 18.02.2005 do30.06.2006
Účinnosť od 01.03.2005 do30.06.2006
Zrušený 419/2006 Z. z.

OBSAH

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. februára 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 227/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 329/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Miestna príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru obchodného charakteru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh je uvedená v prílohe č. 6.“.

2. V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35“ nahrádzajú slovami „Jesenské, Sobotská 204“.

3. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia za vetu „V zostávajúcej časti odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta.“ sa vkladá táto veta:

„Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvedie sa text „Tovar je predmetom spotrebnej dane".“.

4. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia za vetu „V zostávajúcej časti odseku sa uvádzajú údaje o predložených dokladoch a poznámky deklaranta.“ sa vkladá táto veta:

„Ak tovar podlieha spotrebnej dani, uvedie sa text „Tovar je predmetom spotrebnej dane".“.

5. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U087 vkladajú kódy U090, U091, U088 a U089, ktoré znejú:

„U090 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U091 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U088 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. g) prvého bodu zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U089 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý nie je ustanovená sadzba spotrebnej dane, je určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako palivo a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. sa naň uplatní sadzba spotrebnej dane podľa § 6 ods. 1 písm. g) druhého bodu zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,“.

6. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U170 vkladajú kódy U180 a U190, ktoré znejú:

„U180 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U190 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ktorý je uvedený do daňového voľného obehu, na ktorý v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,“.

7. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U270 vkladajú kódy U280 a U290, ktoré znejú:

„U280 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) prvom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U290 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 ods. 1 písm. g) druhom bode zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,“.

8. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U304 vkladá kód U305, ktorý znie:

„U305 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,“.

9. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa na konci písmena a) pripájajú kódy U501 a U502, ktoré znejú:

„U501 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.,

U502 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 667/2004 Z. z.“.

10. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene b) za kód V040 vkladá kód V210, ktorý znie:

„V210 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. v pozastavení spotrebnej dane, na ktorý je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 6 písm. a) zákona č. 104/2004 Z. z.,“.

11. Za prílohu č. 5 sa pripája príloha č. 6, ktorá znie:

„Príloha č. 6

k vyhláške č. 227/2004 Z. z.

MIESTNA PRÍSLUŠNOSŤ NA PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU OBCHODNÉHO CHARAKTERU NAVRHNUTÉHO NA PREPUSTENIE DO COLNÉHO REŽIMU VOĽNÝ OBEH

Colný úrad Pobočka colného úradu miestne príslušná na podanie
colného vyhlásenia
Textilný tovar a obuv(kapitola KN 61 - Odevy a odevné
doplnky, pletené alebo háčkovanékapitola KN 62 - Odevy a odevné doplnky,
iné ako pletené alebo háčkovanékapitola KN 63 - Obnosené odevykapitola KN 64 - Obuv, gamaše
a podobné výrobky)
Banány [(číselný znak KN 0803 00 19)
(článok 290a nariadenia Komisie
(EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993,
ktorým sa vykonáva nariadenie Rady
(EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Európskeho spoločenstva
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev
L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení)]
Banská Bystrica Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko Zvolen - Lieskovec, nácestné stredisko
Bratislava Galvaniho
Letisko
Prístav
Čierna nad Tisou Michalovce
Dobrá, terminál kombinovanej dopravy
Michalovce
Fiľakovo Lučenec, nácestné stredisko Jesenské
Komárno Dunajská Streda
Komárno
Komárno
Košice Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
Košice-Šaca
Rožňava
Košice, letisko
Košice-mesto
Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko
Nitra Topoľčany
Nitra
Nitra
Poprad Poprad, nácestné stredisko
Spišská Nová Ves
Poprad, nácestné stredisko
Prešov Prešov, nácestné stredisko
Humenné
Svidník
Prešov, nácestné stredisko
Senica Brodské Senica
Štúrovo Nové Zámky, nácestné stredisko Nové Zámky, nácestné stredisko
Trenčín Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Trenčín
Trstená Trstená Trstená
Žilina Martin
Považská Bystrica
Žilina, nácestné stredisko
Žilina, nácestné stredisko

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.


Ivan Mikloš v. r.