Opatrenie č. 163/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 30.04.2005

OBSAH