Čiastka č. 68/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. 01.05.2005
161/2005 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam 01.05.2005
162/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody 01.05.2005
163/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 30.04.2005
r1/c68/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 427/2004 Z. z.