Redakčné oznámenie č. r1/c135/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z.

Čiastka 135/2004
Platnosť od 22.05.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras

V prílohe bode II

1. v časti Východná časť ochranného pásma majú byť namiesto slov „Pokračuje štátnou cestou k priesečníku s Hrhovským potokom, kde sa stáča južným smerom až po dotyk s hrádzovým telesom Veľkého jazera. V tomto bode sa otáča na severovýchod, pokračuje hrádzovým telesom naspäť k štátnej ceste. Hranica pokračuje štátnou cestou až k jej križovatke s poľnou cestou, kde sa odkláňa k juhu a znovu sa pripája k toku Turne.“ správne uvedené slová „Pokračuje štátnou cestou k priesečníku s Hrhovským potokom. Ďalej pokračuje štátnou cestou až k jej križovatke s poľnou cestou, kde sa odkláňa k juhu a znovu sa pripája k toku Turne.“;

2. v časti Stredná časť ochranného pásma majú byť namiesto slov „Hranica strednej časti ochranného pásma vychádza z miesta dotyku hranice národného parku, štátnej cesty a najvýchodnejšieho bodu obce Lipovník, obchádzajúc celý intravilán tejto obce až po ľavý prítok potoka Čremošná, ktorým pokračuje až po ich sútok. Ďalej pokračuje potokom Čremošná až k intravilánu obce Krásnohorská Dlhá Lúka, kde sa pripája k hranici národného parku.“ správne uvedené slová „Hranica strednej časti ochranného pásma vychádza z miesta dotyku hranice národného parku v bode, kde sa štátna cesta križuje s potokom Čremošná. Ďalej pokračuje potokom Čremošná až k intravilánu obce Krásnohorská Dlhá Lúka, kde sa pripája k hranici národného parku.“.