Vyhláška č. 49/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 23/2004
Platnosť od 04.02.2004 do31.08.2008
Účinnosť od 01.03.2004 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 14. januára 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 4, § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 63/2000 Z. z. a vyhlášky č. 364/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B majú štyri stupne, a to

a) nižší stupeň a stredný stupeň, ktoré sú trojročné,

b) vyšší stupeň a pracovný stupeň, ktoré sú dvojročné.“.

2. V § 8 ods. 5 druhá veta znie: „Prvý až štvrtý ročník so vzdelávacím variantom A tvoria prvý stupeň školy; piaty ročník až deviaty ročník tvoria druhý stupeň školy.“.

3. V § 11 odsek 5 znie:

(5) Telesná výchova vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnych základných škôl, vyššieho stupňa a pracovného stupňa špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B a vo všetkých ročníkoch praktických škôl a odborných učilíšť sa vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá; skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.


Martin Fronc v. r.