Zákon č. 453/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 448/2008 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Účinnosť od 01.01.2014