Oznámenie č. 230/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky

Čiastka 99/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2004.