Oznámenie č. 230/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky

Čiastka 99/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 5 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2004.

230

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. apríla 2004 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky.

V súlade s článkom 5 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2004.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky podpísanej v Prahe 23. mája 2000 (oznámenie č. 321/2000 Z. z.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.