Oznámenie č. 198/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004 okrem § 3 ods. 9 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 45/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2005...

198

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu.

Výnosom sa ustanovujú požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, dovoz a kontrolu prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004 okrem § 3 ods. 9 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.