Oznámenie č. 197/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

197

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. marca 2004 č. 608/8/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca osobitné prísady do potravín.

Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú sa požiadavky na osobitné prísady do potravín, ich najvyššie prípustné množstvá v potravinách a spôsob ich používania.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.