Oznámenie č. 145/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody upravujúcej postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou

Čiastka 68/2004
Platnosť od 18.03.2004
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2004 na základe článku 16. Platnosť tejto dohody sa skončí dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (článok 17).

145

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. februára 2004 bola v Bruseli podpísaná Dohoda upravujúca postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2004 na základe článku 16.

K oznámeniu č. 145/2004 Z. z.

DOHODA

upravujúca postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a v oblasti pravidiel služieb informačnej spoločnosti medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou

Európske spoločenstvo na jednej strane a Slovenská republika na druhej strane (ďalej len „zmluvné strany“),

vzhľadom na Európsku dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej1) a najmä vzhľadom na ciele uvedené v jej článku 1,

vzhľadom na informačný postup pre technické predpisy a pravidlá služieb informačnej spoločnosti používaný v rámci Európskeho spoločenstva,2)

vzhľadom na Protokol k Európskej dohode o pridružení o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov3) a najmä vzhľadom na ciele uvedené v jeho článku 12,

majúc na zreteli záväzok zmluvných strán podporovať harmonické ekonomické vzťahy medzi zmluvnými stranami,

majúc na zreteli prebiehajúcu spoluprácu medzi zmluvnými stranami v oblasti technických prekážok obchodu a spoločného porozumenia dosiahnutého v rámci tejto spolupráce s cieľom rozšíriť tento informačný postup pre technické predpisy a pravidlá služby informačnej spoločnosti používané v Európskom spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo“) na Slovenskú republiku,

dohodli sa takto:

Článok I

Na účely tejto dohody sa rozumie

a) výrobkom akýkoľvek priemyselne vyrábaný výrobok a akýkoľvek poľnohospodársky výrobok vrátane rybích výrobkov;

b) službou akákoľvek služba informačnej spoločnosti, akákoľvek služba normálne poskytovaná za úhradu, na diaľku, elektronickými prostriedkami a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb.

Na účely tejto dohody sa rozumie službou poskytovanou

– na diaľku služba, ktorá sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné,

– elektronickými prostriedkami služba, ktorá sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia určeného na spracovanie vrátane digitálneho komprimovania a uskladňovania údajov a ktorá je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom alebo iným elektromagnetickým spôsobom,

– na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb služba, ktorá sa poskytne prostredníctvom prenosu údajov na individuálne požiadanie.

Zoznam služieb, ktoré nepatria do tejto definície, je uvedený v prílohe č. 1.

Táto dohoda sa nevzťahuje na služby rádiového vysielania a na služby televízneho vysielania, ktoré sú pokryté článkom 1 písm. a) smernice 89/552/EHS;4)

c) technickou špecifikáciou špecifikácia obsiahnutá v dokumente, ktorý uvádza vlastnosti požadované pre výrobok, ako je úroveň kvality, výkon, bezpečnosť alebo rozmery vrátane požiadaviek aplikovateľných na výrobok, týkajúcich sa názvu, pod ktorým sa výrobok predáva, terminológia, symboly, skúšobné a kontrolné metódy, balenie, značenie, opis a postupy posudzovania zhody.

Pojem technická špecifikácia zahŕňa aj výrobné metódy a postupy používané v súvislosti s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v článku 38 bode 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, výrobky určené na spotrebu pre ľudí a pre zvieratá, liečivá, ako je definované v článku 1 smernice 2001/83/ES,5) ako aj výrobné metódy a postupy, ktoré sa týkajú iných výrobkov, ak tieto majú vplyv na ich vlastnosti;

d) inou požiadavkou požiadavka iná ako technická špecifikácia predpísaná pre výrobok z dôvodu ochrany hlavne spotrebiteľa alebo životného prostredia a ktorá ovplyvňuje jeho životný cyklus po uvedení na trh, ako sú podmienky používania, recyklácie, opätovného používania alebo likvidácie, ak takáto podmienka by mohla významne ovplyvniť zloženie alebo povahu výrobku alebo jeho predávanie;

e) pravidlom služieb požiadavka všeobecnej povahy týkajúca sa vymedzenia a sledovania činností v rámci významu písmena b), hlavne ustanovení týkajúcich sa poskytovateľa služieb, služieb a prijímateľa služieb s výnimkou pravidiel, ktoré nie sú špecificky zamerané na služby definované v tomto bode.

Táto dohoda sa nevzťahuje na pravidlá, ktoré sa týkajú záležitostí upravovaných v legislatíve Spoločenstva v oblasti telekomunikačných služieb, ako sú definované v smernici 90/387/EHS.6)

Táto dohoda sa nevzťahuje na pravidlá, ktoré súvisia so záležitosťami, ktoré sú upravované legislatívou Spoločenstva v oblasti finančných služieb, ako je demonštratívne uvedené v prílohe č. 2.

Okrem článku 11 sa táto dohoda nevzťahuje na pravidlá vydané regulovanými trhmi alebo pre regulované trhy podľa smernice 93/22/EHS,7) alebo inými trhmi alebo pre iné trhy alebo orgány vykonávajúce vyrovnávacie alebo účtovacie funkcie pre tieto trhy.

Na účely tejto dohody

– pravidlo by malo byť špecificky zamerané na služby informačnej spoločnosti, ak, zameriavajúc sa na stanovenie dôvodov a jeho operatívnu časť, špecifický cieľ a predmet všetkých alebo niektorých jeho individuálnych ustanovení, má regulovať takéto služby explicitným a cieleným spôsobom,

– pravidlo sa nepovažuje za špecificky zamerané na služby informačnej spoločnosti, ak ovplyvňuje takéto služby len implicitne alebo príležitostne;

f) technickým predpisom technická špecifikácia a iná požiadavka alebo pravidlo služby vrátane príslušných administratívnych ustanovení, ktorých dodržovanie je povinné de iure alebo de facto v prípade marketingu, ustanovenie o službe, ustanovenie operátora služby alebo jeho používanie v jednom z členských štátov Spoločenstva (ďalej len „členské štáty“) alebo vo väčšine z nich, alebo v Slovenskej republike alebo v jej väčšej časti, ako aj zákony, predpisy alebo administratívne opatrenia členských štátov alebo Slovenskej republiky okrem tých, ktoré sú v článku 12, zakazujúce výrobu, dovoz, predávanie alebo používanie výrobku alebo zakazujúce poskytovanie alebo využívanie služby, alebo ustanovenie za poskytovateľa služby.

De facto technické predpisy zahŕňajú:

– zákony, nariadenia alebo administratívne opatrenia Slovenskej republiky alebo členského štátu, ktoré sa vzťahujú na technické špecifikácie alebo na iné požiadavky alebo pravidlá služieb, alebo na odborné kódexy alebo kódexy zaužívanej praxe, ktoré zase odkazujú na technické špecifikácie alebo na iné požiadavky alebo pravidlá služieb, ktorých dodržiavanie tvorí predpoklad zhody s povinnosťami uloženými hore uvedenými zákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami,

– dobrovoľné dohody, keď jednou zo zmluvných strán je verejný orgán a ktoré zabezpečujú vo verejnom záujme zhodu s technickými špecifikáciami alebo s inými požiadavkami alebo pravidlami služieb s výnimkou ponukových konaní verejného obstarávania,

– technické špecifikácie alebo iné požiadavky alebo pravidlá služieb, ktoré sú spojené s daňovými alebo finančnými opatreniami ovplyvňujúcimi spotrebu výrobkov alebo služieb podporou zhody s takými technickými špecifikáciami alebo inými požiadavkami alebo pravidlami služieb; netýkajú sa technických špecifikácií alebo iných požiadaviek alebo pravidiel služieb spojených so systémami národného sociálneho zabezpečenia.

Uvedené technické predpisy zahŕňajú technické predpisy prijaté orgánmi určenými členskými štátmi a uvedenými v zozname vypracovanom Komisiou Európskych spoločenstiev8) (ďalej len „Komisia“) v rámci výboru uvedeného v článku 5 smernice 98/34/ES. Slovenská republika vypracuje takýto zoznam a odošle ho Komisii prvý deň prvého mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Rovnaký postup sa použije aj na aktualizáciu tohto zoznamu;

g) návrhom technického predpisu text technickej špecifikácie alebo inej požiadavky alebo pravidla služieb vrátane administratívnych opatrení formulovaných s cieľom uzákoniť ho alebo dosiahnuť uzákonenie návrhu ako technický predpis, pričom text je v štádiu prípravy a podstatné zmeny sa ešte stále môžu vykonať.

Článok 2

Táto dohoda sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré členské štáty na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo Slovenská republika považuje za nevyhnutné prijať na ochranu osôb, hlavne pracovníkov, ktorí výrobky používajú, za predpokladu, že také opatrenia neovplyvnia výrobky.

Článok 3

1. S ohľadom na článok 12 Spoločenstvo oznámi Slovenskej republike návrh technických predpisov, ktoré jej oznámili členské štáty. Ak tieto technické predpisy iba transponujú úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, stačí informácia o príslušnej norme. Slovenskej republike to umožní získať stanovisko o dôvodoch nevyhnutných na uzákonenie takého technického predpisu, ak tieto dôvody neboli jasné už z jeho návrhu.

2. S ohľadom na článok 12 Slovenská republika podobne oznamuje Spoločenstvu návrh svojich technických predpisov. Ak tieto technické predpisy iba transponujú úplný text medzinárodnej alebo európskej normy, stačí informácia o príslušnej norme. Spoločenstvu to umožní získať stanovisko o dôvodoch nevyhnutných na uzákonenie takého technického predpisu, ak tieto dôvody neboli jasné už z jeho návrhu.

Článok 4

Úplný text oznámeného návrhu technického predpisu musí byť k dispozícii v pôvodnom jazyku, ako aj v úplnom preklade do jedného z úradných jazykov Spoločenstva.

Článok 5

1. Ak je to potrebné a ak sa tak neurobilo pri predbežnom oznámení, súčasne v pôvodnom jazyku sa oznámi aj úplné znenie základných zákonných alebo právnych ustanovení, ktoré sa predmetnej veci priamym a zásadným spôsobom týkajú a ich znalosť je potrebná na posúdenie účinku oznámeného návrhu technického predpisu.

2. Ak návrh vedie k obmedzovaniu používania chemickej látky, prípravku alebo výrobku z dôvodu verejného zdravia alebo ochrany spotrebiteľa, alebo životného prostredia, členské štáty a Slovenská republika zašlú aj prehľad všetkých údajov o predmetnej látke, prípravku alebo výrobku a o jeho známych a dostupných náhradách, ak sú také informácie k dispozícii, a uvedie predpokladané účinky daného opatrenia na zdravie a ochranu spotrebiteľa a životného prostredia spolu s rozborom rizika vykonaným v súlade so všeobecnými zásadami hodnotenia rizika chemickej látky, ako sa to uvádza v článku 10 bode 4 nariadenia 793/93/EHS9) pri existujúcej látke alebo v článku 3 bode 2 smernice 67/548/EHS10) pri novej látke.

Článok 6

Členské štáty a Slovenská republika oznamujú opätovne znenie návrhov za uvedených podmienok v prípadoch, ak v nich vykonajú také zásahy, ktoré podstatnou mierou ovplyvnia jeho rozsah, skrátia časový plán pôvodne predpokladaný na implementáciu, pridajú špecifikácie alebo požiadavky, alebo ho urobia reštriktívnejším. Postúpenie týchto oznamov sa uskutočňuje postupom uvedeným v článku 3.

Článok 7

Každá zmluvná strana môže požadovať ďalšie informácie o návrhu technického predpisu oznámeného podľa tejto dohody.

Článok 8

1. Spoločenstvo a Slovenská republika môžu mať pripomienky k zaslanému návrhu. Pripomienky Slovenskej republiky sa zašlú Komisii a pripomienky Spoločenstva zašle Komisia Slovenskej republike.

2. Členské štáty a Slovenská republika vezmú tieto pripomienky do úvahy, ak je to možné, pri následnej príprave technického predpisu.

3. S ohľadom na technické špecifikácie alebo na iné požiadavky alebo pravidlá služby podľa článku 1 tretej zarážky druhého pododseku písm. f) pripomienky zmluvných strán sa môžu týkať len aspektov, ktoré môžu obmedzovať obchod, alebo z hľadiska pravidiel služieb voľný pohyb služieb alebo slobodu podnikania operátorov služieb, a nie daňových alebo finančných aspektov opatrenia.

4. Ak sa uplatní šesťmesačné obdobie prerušenia konania na základe pravidiel stanovených v smernici 98/34/ES, Komisia o tom informuje Slovenskú republiku.

Článok 9

Príslušné orgány členských štátov a Slovenskej republiky odložia prijatie oznamovaného návrhu technického predpisu na tri mesiace od dátumu, keď Komisia dostala text návrhu predpisu.

Článok 10

Dočasné obdobie prerušenia konania uvedené v článku 9 sa nepoužije z naliehavých dôvodov spôsobených

– vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou zdravia alebo bezpečnosťou ľudí, ochranou živočíchov alebo rastlín a pre pravidlá služby, ako aj pre verejnú politiku, najmä na ochranu maloletých, ak príslušné orgány musia pripraviť technické predpisy vo veľmi krátkom čase tak, aby ich mohli ihneď uzákoniť a zaviesť bez akejkoľvek možnosti konzultácií, alebo

– vážnymi okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti a integrity finančného systému, predovšetkým s ochranou vkladateľov, investorov a poistencov; príslušné orgány musia okamžite vydať a zaviesť pravidlá pre finančné služby.

Okolnosti, ktoré oprávňujú naliehavosť prijatých opatrení, musia sa uviesť. Ospravedlnenie urgentných opatrení musí byť podrobne a jasne vysvetlené s konkrétnym dôrazom na nepredvídateľnosť a závažnosť nebezpečenstva, ktorému sú dotknuté orgány vystavené, a tiež na absolútnu nevyhnutnosť okamžitej reakcie na jeho odstránenie.

Článok 11

1. Konečný text technického predpisu sa tiež musí zaslať v pôvodnom jazyku.

2. Administratívne opatrenia pre hore uvedené notifikácie sú podrobne opísané v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 12

1. Články 3 až 10 sa nevzťahujú na zákony, predpisy a administratívne opatrenia členských štátov a Slovenskej republiky alebo dobrovoľných dohôd, prostredníctvom ktorých členské štáty alebo Slovenská republika

– prispôsobujú záväzné právne predpisy Spoločenstva, ktorých výsledkom je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel služieb, ak ide o členské štáty, a ak ide o Slovenskú republiku, prostredníctvom ktorých transponuje do vnútroštátnych právnych predpisov právne predpisy Spoločenstva, ktorých výsledkom je prijatie technických špecifikácií alebo pravidiel služieb,

– plnia záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd a ktorých výsledkom je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel služieb v Spoločenstve, ak ide o členské štáty,

– plnia záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd a ktorých výsledkom je prijatie spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel služieb v Slovenskej republike a v Spoločenstve, ak ide o Slovenskú republiku,

– využívajú ochranné opatrenia ustanovené v záväzných právnych predpisoch Spoločenstva,

– aplikujú článok 8 bod 1 smernice 92/59/EHS,11)

– obmedzujú sa na implementáciu rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,

– obmedzujú sa na doplnenie technického predpisu podľa článku 1 písm. f) v súlade s požiadavkou Komisie s cieľom odstrániť prekážky obchodu; ak ide o pravidlá služieb, s cieľom slobodného pohybu služieb alebo slobodného podnikania operátorov služieb.

2. Články 9 a 10 sa nevzťahujú na zákony, predpisy a administratívne opatrenia členských štátov a Slovenskej republiky, ktorými sa zakazuje výroba do tej miery, pokiaľ neovplyvňuje slobodný pohyb výrobkov.

3. Články 9 a 10 sa nevzťahujú na technické špecifikácie alebo iné požiadavky, alebo pravidlá služieb, ktoré sú uvedené článku 1 tretej zarážke druhého pododseku písm. f).

Článok 13

Informácie poskytované podľa tejto dohody sa považujú za dôverné, ak je o to požiadané.

Tak Spoločenstvo, ako aj Slovenská republika si môžu, za predpokladu splnenia opatrení potrebných na zachovanie dôverného charakteru, vyžiadať stanoviská expertov, a to fyzických osôb, právnických osôb vrátane osôb zo súkromného sektora.

Článok 14

1. Zmluvné strany v rámci spolupráce ustanovenej medzi expertmi Spoločenstva a Slovenskej republiky v oblasti technických prekážok obchodu uskutočňujú pravidelné konzultácie zamerané na zaistenie vyhovujúceho fungovania postupov ustanovených v tejto dohode a na výmenu názorov týkajúcich sa pripomienok predložených ktoroukoľvek zmluvnou stranou vo veci návrhu technického predpisu notifikovaného podľa tejto dohody. Okrem toho na základe spoločného súhlasu môžu zmluvné strany zvolať ďalšie stretnutia ad hoc zamerané na prerokovanie špecifických prípadov, ktoré sú predmetom záujmu ktorejkoľvek zmluvnej strany.

2. Slovenská republika vymenuje experta, ktorý ju bude reprezentovať na stretnutiach výboru ustanoveného podľa článku 5 smernice 98/34/ES časti „Služby informačnej spoločnosti“ a „Technické predpisy“. Expert musí byť zamestnancom štátnej správy Slovenskej republiky. Expert nebude mať právo hlasovať.

3. Komisia bude v primeranom čase informovať experta o dátumoch konania stretnutí a o bodoch programu výboru. Komisia zašle expertovi príslušné informácie.

4. Z iniciatívy predsedu sa výbor môže stretnúť aj bez prítomnosti experta reprezentujúceho Slovenskú republiku. V takom prípade bude Slovenská republika informovaná.

Článok 15

Táto dohoda sa bude uplatňovať na území, kde je aplikovateľná zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo, a za podmienok daných touto zmluvou na jednej strane a na území Slovenskej republiky na strane druhej.

Článok 16

Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany vymenili nóty potvrdzujúce ukončenie postupov potrebných na nadobudnutie jej účinnosti.

Článok 17

Platnosť tejto dohody sa skončí dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

Článok 18

Táto dohoda je daná v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom, dánskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, vo švédskom, v talianskom a slovenskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Príloha č. 1

Zoznam služieb, ktoré nepatria pod článok 1 písm. b)

1. Služby, ktoré sa neposkytujú na diaľku

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a prijímateľa, dokonca aj keď sa pri nich používajú elektronické prístroje:

a) lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárskej ambulancii prostredníctvom elektronického zariadenia, pri ktorých je pacient fyzicky prítomný,

b) nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza,

c) rezervovanie letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta uskutočnené prostredníctvom počítačovej siete,

d) elektronické hry sprístupnené v herni elektronických hier, ak je zákazník prítomný.

2. Služby, ktoré sa neposkytujú elektronickým spôsobom

Služby, ktoré majú materiálny obsah, aj keď sa poskytujú prostredníctvom elektronických zariadení:

a) automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky),

b) prístup do cestnej siete, na parkoviská a podobne umožňovaný za úhradu, aj keď sa na vstupe alebo výstupe nachádzajú elektronické zariadenia kontrolujúce prístup alebo zabezpečujúce správnosť úhrady.

Off-line služby (nespriahnuté): distribuovanie CD diskov alebo softvérov na disketách.

Služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracúvajúcich alebo inventarizačných systémov:

a) hlasové telefonické služby,

b) tefaxové alebo telexové služby,

c) služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu,

d) konzultácia s lekárom prostredníctvom telefónu alebo faxu,

e) konzultácia s právnikom prostredníctvom telefónu alebo faxu,

f) priamy predaj prostredníctvom telefónu alebo telefaxu.

3. Služby, ktoré sa neposkytujú na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov:

a) služby televízneho vysielania vrátane služieb elektronického poskytovania videonahrávok na základe žiadosti, ktoré patria do článku 1 písm. a) smernice 89/552/EHS,

b) služby rozhlasového vysielania,

c) teletex (televíziou prenášaný).

Príloha č. 2

Zoznam finančných služieb, ktoré patria pod článok 1 písm. e)

– Služby v oblasti cenných papierov

– Poisťovacie a zaisťovacie operácie

– Bankové služby

– Operácie týkajúce sa penzijných alebo dôchodkových fondov

– Služby súvisiace s termínovanými obchodmi alebo opciou, ktoré zahŕňajú najmä

a) služby v oblasti cenných papierov, ktoré sa vzťahujú na prílohu k smernici 93/22/EHS, a služby podnikov, ktoré sprostredkúvajú kolektívne investovanie,

b) služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu uvedené v prílohe č. 1 k smernici 2000/12/EHS,12)

c) operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti uvedené v

– článku 1 smernice 73/239/EHS,13)

– prílohe k smernici 79/267/EHS,14)

– smernici 64/225/EHS,15)

– smerniciach 92/49/EHS16) a 92/96/EHS.17)

Príloha č. 3

Podľa článku 11 bodu 2 sa považujú za nevyhnutné tieto oznámenia pomocou elektronických prostriedkov:

1. notifikačné poznámky; môžu sa posielať pred prenosom celého textu alebo spolu s prenosom celého textu,

2. úplný text notifikovaného návrhu technického predpisu,

3. potvrdenie o prijatí textu návrhu, ktorý okrem iného obsahuje príslušný dátum skončenia obdobia prerušenia konania,

4. správy požadujúce doplňujúce informácie,

5. odpovede na žiadosť o doplňujúce informácie,

6. pripomienky,

7. požiadavky na stretnutie ad hoc,

8. odpoveď na žiadosť o stretnutie ad hoc,

9. požiadavky na konečný text,

10. informácia, že bolo požadované 6-mesačné obdobie prerušenia konania podľa článku 8 bodu 4.

V súčasnosti môžu byť prenášané faxom tieto oznámenia, avšak uprednostňujú sa elektronické prostriedky:

11. základné právne texty alebo regulačné opatrenia,

12. konečný text.

Podrobnosti administratívneho spracovania týkajúce sa oznámení spoločne odsúhlasia zmluvné strany.

Poznámky pod čiarou

1) OJ L 359, 31.12.1994, s. 2.

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (OJ L 204, 21. 7. 1998, s. 37) zmenená smernicou 98/48/ES (OJ L 207, 5. 8. 1998, s. 18).

3) OJ L 120 15. 5. 2003, s. 41.

4) Smernica Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, nariadením alebo administratívnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania (OJ L 298, 17. 10. 1989, s. 23) naposledy zmenená smernicou 97/36/ES (OJ L 2002, 30. 7. 1997, s. 60).

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o humánnych liekoch (OJ L 311, 28. 11. 2001, s. 67) naposledy zmenená smernicou 2002/98/ES (OJ L 33, 8. 2. 2003, s. 30).

6) Smernica Rady 90/387/EHS z 28. júna 1990 o vytvorení vnútorného trhu pre telekomunikačné služby na základe implementácie otvorených sietí (OJ 192, 24. 7. 1990, s. 1) naposledy zmenená smernicou 97/51/ES (OJ L 295, 29. 10. 1997, s. 23).

7) Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (OJ L 141, 11. 6. 1993, s. 27) naposledy zmenená smernicou 2002/87/ES (OJ L 35, 11. 2. 2003, s. 1).

8) OJ C 23, 27. 1. 2000, s. 3.

9) Nariadenie Rady 793/93/ EHS z 23. marca 1993 o hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok (OJ L 84, 5. 4. 1993, s. 1).

10) Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii práva, predpisov a administratívnych opatrení súvisiacich s klasifikáciou, balením a označovaním nebezpečných látok (OJ L 196, 16. 8. 1967, s. 1) naposledy doplnená nariadením Rady 807/2003/EHS (OJ L 122, 16. 5. 2003, s. 36).

11) Smernica Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (OJ L 228, 11. 8. 1992, s. 24).

12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o zakladaní a podnikaní úverových inštitúcií (OJ L 126, 26. 5. 2000, s. 1 ) naposledy doplnená smernicou 2002/87/ES.

13) Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti priameho poistenia iného ako životné poistenie (OJ L 228, 16. 8. 1973, s. 3) naposledy doplnená smernicou 2002/87/ES.

14) Prvá smernica Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti životného poistenia (OJ L 63, 13. 3. 1979, s. 1) naposledy doplnená smernicou 2002/87/ES.

15) Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1984 o zrušení obmedzení slobody podnikania a slobody poskytovania služieb vo vzťahu k zaisteniu a retrocesii (OJ 56, 4. 4. 1964, s. 878) doplnená zákonom z roku 1973 o pristúpení.

16) Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (OJ L 228, 11. 8. 1992, s. 1) naposledy zmenená smernicou 2002/87/ES.

17) Smernica Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie (OJ L 360, 9. 12. 1992, s. 1) naposledy zmenená smernicou 2002/87/ES.